New Books 2018-01(Thai) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
(Rāng) yutthasāt kānwičhai phư̄a phatthanā krabūankān yuttitham / (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม / โดย สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sathāban, [2559?] [2016?] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2559?] [2016?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1572 .ร62 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1572 .ร62 2559] (1).
150 ปี คบเพลิงบีซีซี / โดย พิษณุ อรรฆภิญญ์.

by พิษณุ อรรฆภิญญ์.

Material type: book Book Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงเรียนกรุงเทพคริสเีตียนวิทยาลัย, [2544?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LG395.ก7225 พ65] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LG395.ก7225 พ65] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LG395.ก7225 พ65] (2), Thammasat Library, Rangsit Campus [Call number: 2555/175534] (1).
25 pī Sūan Dusit phōl : dœ̄nnā sū khwāmyangyư̄n Suan Dusit Poll 4.0. 25 ปี สวนดุสิตโพล : เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit Poll 4.0.

Mahāwitthayālai Sūan Dusit. by มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Sūan Dusit], 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต], 2559 [2016]Other title: Yīsiphā pī Sūan Dusit phōl : dœ̄nnā sū khwāmyangyư̄n Suan Dusit Poll 4.0 Other title: ยี่สิบห้าปี สวนดุสิตโพล : เดินหน้าสู่ความยั่งยืน Suan Dusit Poll 4.0 .Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HM1236 .ก137 2559] (2).
3 pārādai thāng ratthaprasāsanasāt : nǣokhit thritsadī læ kānnam pai patibat čhing = 3 paradigms of public administration : concepts, theories, and practices / 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public administration : concepts, theories, and practices / ปกรณ์ ศิริประกอบ

Pakō̜n Siriprakō̜p. by ปกรณ์ ศิริประกอบ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Other title: Sām pārādai thāng ratthaprasāsanasāt : nǣokhit thritsadī læ kānnam pai patibat čhing Other title: 3 paradigms of public administration : concepts, theories, and practices | สามพาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JF1358 .ป24 2560] (2).
50 nǣokhit tūachīwat tūabǣp khō̜ng kānbō̜rihān čhatkān læ kānbō̜rihān čhatkān thī yangyư̄n = 50 concepts, indicators, models of management administration and sustainable management administration / 50 แนวคิด ตัวชี้วัด ตัวแบบของการบริหารจัดการและการบริหารจัดการที่ยั่งยืน = 50 concepts, indicators, models of management administration and sustainable management administration / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Wirat Wiratchaniphāwan. by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Fōphēt Bō̜risat Kāomai Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ บริษัท ก้าวใหม่ จำกัด, 2559 [2016]Other title: Hāsip nǣokhit tūachīwat tūabǣp khō̜ng kānbō̜rihān čhatkān læ kānbō̜rihān čhatkān thī yangyư̄n Other title: 50 concepts, indicators, models of management administration and sustainable management administration | ห้าสิบแนวคิด ตัวชี้วัด ตัวแบบของการบริหารจัดการและการบริหารจัดการที่ยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JF1358 .ว644 2559] (2).
7 dư̄an banlu tham / 7 เดือนบรรลุธรรม / ดังตฤณ.

Saran Maitrīwēt. by ศรันย์ ไมตรีเวช.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Bō̜risat Hāofā Čhamkat, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ฮาวฟาร์ จำกัด, [2559] [2016]Other title: Čhet dư̄an banlu tham Other title: เจ็ดเดือนบรรลุธรรม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BQ5630.ส5 ด623 2559] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: BQ5630.ส5 ด623 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ5630.ส5 ด623 2559] (2). Checked out (1).
Kāosipkāo kham ʻAngkrit chai phit bō̜i. Tō̜n kham hit phit pračham/ 99 คำอังกฤษใช้ผิดบ่อย. ตอน คำฮิตผิดประจำ / Lee, Sang-Bin และ Glen Swafford เขียน ; สิทธิชัย แซ่ฮ้อ แปล.

Lee, Sang-Bin. Swafford, Glen. Sittichai Sǣhō̜. by ลี, ซังบิน | สวาฟอร์ด, เกล | สิทธิชัย แซ่ฮ้อ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book Publisher: Krung Thēp... : Nānmī Buk Phaplikhēchan, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2554 [2011]Other title: Kāosipkāo kham ʻAngkrit chai phit bō̜i. Other title: Kham hit phit pračham Other title: เก้าสิบเก้าคำคำอังกฤษใช้ผิดบ่อย. | คำฮิตผิดประจำ.Availability: No items available Checked out (2).
Control of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing under international and Thai laws / by Jumphot Saisoonthorn.

by Jumphot Saisoonthorn | Thammasat University. Faculty of Law. Research Promotion Committee.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Bangkok, Thailand] : The Research Promotion Committee, Faculty of Law, Thammasat University, 2017Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3895 .J86 2017] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3895 .J86 2017] (1).
Signature lāisen / Signature ลายเซ็น / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์

Wisit Sīphibūn. by วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bānānā Sawīt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บานานา สวีท, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PSYC BF 2014 667905] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BF898 .ว65 2557] (1).
SMEs tī talāt lōk. phāk 2 / SMEs ตีตลาดโลก. ภาค 2 / ผู้เขียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ผู้เรียบเรียง พลชัย เพชรปลอด.

Ponchai Petplō̜t. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Witthayākhēt Sārasonthēt Phetchaburī. Khana Witthayākān Čhatkān. by พลชัย เพชรปลอด | มหาวิทยาลัยศิลปากร. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. คณะวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Phetburī : Khana, 2559 [2016] Publisher: เพชรบุรี : คณะ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD2346.ท9 อ756 2559 ล. 2] (1).
The leader phūthāthāi khwāmplīanplǣng / The leader ผู้ท้าทายความเปลี่ยนแปลง / ผู้เขียน, รัตนวดี เศรษฐจิตร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการร่วม, โตมร ศุขปรีชา, ทีปกร วัฒิพิทายามงคล.

Rattanawadī Sētthačhit. Tōmō̜n Sukkhaprīchā. Thīpakō̜n Wutthiphitthayāmongkhon. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by รัตนวดี เศรษฐจิตร | โตมร ศุขปรีชา | ทีปกร วุฒิพิทยามงคล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, [2559?] [2016?] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2559?] [2016?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HN700.55.ฮ9พ6 ร632 2559] (1).
The problem of normative conflicts in the international legal system : final research report / by Noppadon Detsomboonrut.

by Noppadon Detsomboonrut, 1983- | Thammasat University. Faculty of Law. Research Promotion Committee.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Bangkok, Thailand] : The Research Promotion Committee, Faculty of Law, Thammasat University, 2017Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K7040 .N67 2017] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K7040 .N67 2017] (1).
Kotmāi kānkhā rawāng prathēt = International trade law / กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International trade law / กำชัย จงจักรพันธ์

Kamchai Čhongčhakkraphan. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by กำชัย จงจักรพันธ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016]Other title: International trade law..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3943 .ก624 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3943 .ก624 2559] (1). Checked out (5).
Kotmāi ngoppramān khō̜ng tāngprathēt : khō̜khit læ prasopkān khō̜ng Prathēt Saharatʻamērikā læ Prathēt Farangsēt / กฎหมายงบประมาณของต่างประเทศ : ข้อคิดและประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส / สุปรียา แก้วละเอียด.

Suprīyā Kǣolaʻīat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by สุปรียา แก้วละเอียด | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n, Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KF6225 .ส73 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KF6225 .ส73 2560] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KF6225 .ส73 2560] (3). Checked out (2).
Kotmāi ngoppramān khō̜ng Prathēt Thai / กฎหมายงบประมาณของประเทศไทย / สุปรียา แก้วละเอียด.

Suprīyā Kǣolaʻīat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by สุปรียา แก้วละเอียด | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n, Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3528 .ส73 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3528 .ส73 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3528 .ส73 2560] (5). Checked out (3).
Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī mư̄ang / กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง / จิ๊ด เศรษฐบุตร ; ปรับปรุงแก้ไขโดย ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Čhit Sētthabut, Prasit Piwāwatthanaphānit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Kānsō̜n. by จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538 | ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZ3410 .จ67 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZ3410 .จ67 2560] (3). Checked out (2).
Kotmāi samai ʻAyutthayā / กฎหมายสมัยอยุธยา / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช.

Seni Pramoj, M. R., by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Samnakphim Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT130 .ส73 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT130 .ส73 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT130 .ส73 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT130 .ส73 2559] (1). Checked out (2).
Kotmāi nī : lak thūapai / กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป / ดาราพร ถิระวัฒน์.

Dārāphō̜n Thirawat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ดาราพร ถิระวัฒน์, 2494- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahawitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT810 .ด646 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT810 .ด646 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT810 .ด646 2560] (3). Checked out (1).
Kotmāi phǣng læ phānit. lem 1, Nitikam-sanyā / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1 นิติกรรม-สัญญา / ณัฐพงศ์ สมพันธุ์.

Natthapong Somphan. by ณัฐพงศ์ สมพันธุ์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560 [2017]Other title: Nitikam-sanyā Other title: นิติกรรม-สัญญา.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT504 .ณ63 2560 ล. 1] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT504 .ณ63 2560 ล. 1] (1). Checked out (3).
Kotmāi phǣng læ phānit. lem 2, Nī lamœ̄t / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์. เล่ม 2, หนี้ ละเมิด / ณัฐพงศ์ สมพันธุ์.

Natthapong Somphan. by ณัฐพงศ์ สมพันธุ์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560 [2017]Other title: Nī lamœ̄t Other title: หนี้ ละเมิด.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT504 .ณ63 2560 ล. 2] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT504 .ณ63 2560 ล. 2] (1). Checked out (2).
 <<  <  1  2  3  ...  10    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305