รายวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ภาค รายวิชา # Section คำค้น Instructors หมายเหตุ
UP 601 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง UP 601
, ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
UP 603 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง UP 603 ภาคการศึกษาที่ 1
UP602 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง UP602 ภาคการศึกษาที่ 1
AP 164 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AP 164 ภาคการศึกษาที่ 1
, นิจ ตันติศิรินทร์ (อาจารย์)
AP 162 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AP 162 ภาคการศึกษาที่ 2
สุดประเสริฐ, สุดาภรณ์
AP 163 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AP 163 ภาคการศึกษาที่ 1
, วโรดม ศุขสวัสดิ (อาจารย์ ม.ล.)
12345 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AP 45 ภาคการศึกษาที่ 1
AR 101 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 101 ภาคการศึกษาที่ 1
, วโรดม ศุขสวัสดิ (อาจารย์ ม.ล.)
AR 102 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 102 ภาคการศึกษาที่ 2
AR 103 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 103 ภาคการศึกษาที่ 2
ศรีสุวรรณ, ธัชพงศ์
AR 104 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 104 ภาคการศึกษาที่ 1
, ดารณี จารีมิตร (อาจารย์)
AR 205 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 205 ภาคการศึกษาที่ 2
, ศิวาพร กลิ่นมาลัย (อาจารย์)
AR 213 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 213 ภาคการศึกษาที่ 2
AR 215 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 215 ภาคการศึกษาที่ 1
, นิรันดร ทองอรุณ
AR 221 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 221 ภาคการศึกษาที่ 1
พัฒนวศิน, ศรีศักดิ์
AR 231 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 231 ภาคการศึกษาที่ 1
เลิศวัฒนารักษ์, ภูษิต
AR 241 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 241 ภาคการศึกษาที่ 1
ตันตสวัสดิ์, เฉลิมวัฒน์
AR 250 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 250 ภาคการศึกษาที่ 2
, ศุภวัจน์ แก้วขาว (อาจารย์)
AR 251 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 251 ภาคการศึกษาที่ 2
, ธนากร ตาระกา (อาจารย์)
AR 311 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 311 ภาคการศึกษาที่ 2
, ศิวาพร กลิ่นมาลัย (อาจารย์)
AR 313 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 313 ภาคการศึกษาที่ 2
อาจรักษา, วิญญู
AR 316 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 316 ภาคการศึกษาที่ 2
, นิรันดร ทองอรุณ
AR 374 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 374 ภาคการศึกษาที่ 2
เลิศวัฒนารักษ์, ภูษิต
AR 416.1 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 416.1 ภาคการศึกษาที่ 2
ศรีสุธาพรรณ, อวิรุทธ์
AR 416.2 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม AR 416.2 ภาคการศึกษาที่ 2
, ชาวี บุษยรัตน์ ,อาจารย์
RD 363 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RD 363 ภาคการศึกษาที่ 2
RD 433 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RD 433
RD 455 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RD 455
, จุฬวดี สันทัด (อาจารย์)
, สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์ (อาจารย์)
, จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ (อาจารย์)
, ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
, ดำรงศักดิ์ รินชุมภู (อาจารย์)
ทรัพย์สุนทรกุล (อาจารย์), นภมณี
ภักดีเหลา, พยัพ
, วิรุจน์ สมโสภณ (อาจารย์)
อาจรักษา, วิญญู
RD 473 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RD 473 ภาคการศึกษาที่ 2
, สุวดี ทองสุกปลั่ง (อาจารย์)
, วิรุจน์ สมโสภณ (อาจารย์)
คุ้มไพศาล, สุกุลพัฒน์
RD 653 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RD 653 ภาคการศึกษาที่ 2
คุ้มไพศาล, สุกุลพัฒน์
ลิขิตอนุภาค, วรากร
RD 664 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RD 664 ภาคการศึกษาที่ 2
สันติธรรม, คุณธรรม สันติธรรม (อาจารย์)
คุ้มไพศาล, สุกุลพัฒน์
ลิขิตอนุภาค, วรากร
RD 700 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RD 700 ภาคการศึกษาที่ 2
ริรัตนพงษ์ , ชัยวัฒน์
, ดำรงศักดิ์ รินชุมภู (อาจารย์)
คุ้มไพศาล, สุกุลพัฒน์
RD 800 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ RD 800 ภาคการศึกษาที่ 2
ริรัตนพงษ์ , ชัยวัฒน์
, ดำรงศักดิ์ รินชุมภู (อาจารย์)
คุ้มไพศาล, สุกุลพัฒน์
IA 101 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA 101 ภาคการศึกษาที่ 1
ทรัพย์สุนทรกุล (อาจารย์), นภมณี
IA 208 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA 208 ภาคการศึกษาที่ 1
เจริญพร, นริศ
IA 215 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA 215 ภาคการศึกษาที่ 1
ละอองแก้ว, จอมใจ
IA 306 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA 306 ภาคการศึกษาที่ 1
, สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์ (อาจารย์)
IA 315 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA 315 ภาคการศึกษาที่ 1
ทรัพย์สุนทรกุล (อาจารย์), นภมณี
IA 331 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA 331 ภาคการศึกษาที่ 1
ฤทธิรงค์, สุปรีดี
IA 453 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน IA 453 ภาคการศึกษาที่ 1
จิตต์สุวรรณ, เพชร
LN 101 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 101 ภาคการศึกษาที่ 1
, ศุภวัจน์ แก้วขาว (อาจารย์)
LN 102 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 102 ภาคการศึกษาที่ 2
, ชุมเขต แสวงเจริญ (อาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทมน เสลานนท์ (อาจารย์ชวาน พรรณดวงเนตร) (Guest instructor)
LN 103 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 103 ภาคการศึกษาที่ 2
, ชุมเขต แสวงเจริญ (อาจารย์)
, ศุภวัจน์ แก้วขาว (อาจารย์)
LN 121 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 121 ภาคการศึกษาที่ 2
, สุภณัฐ เดชนิรัติศัย (อาจารย์)
LN 123 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 123 ภาคการศึกษาที่ 2
, สุภณัฐ เดชนิรัติศัย (อาจารย์)
LN 204 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 204 ภาคการศึกษาที่ 1
LN 215 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 215 ภาคการศึกษาที่ 1
, ชุมเขต แสวงเจริญ (อาจารย์)
LN 221 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 221 ภาคการศึกษาที่ 1
, สุภณัฐ เดชนิรัติศัย (อาจารย์)
LN 306 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 306 ภาคการศึกษาที่ 1
, ชุมเขต แสวงเจริญ (อาจารย์)
LN 307 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 307 ภาคการศึกษาที่ 1
, ศุภวัจน์ แก้วขาว (อาจารย์)
LN 315 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 315 ภาคการศึกษาที่ 1
LN 434 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม LN 434 ภาคการศึกษาที่ 1
, ศุภวัจน์ แก้วขาว (อาจารย์)
UP 101 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 101 ภาคการศึกษาที่ 1
, กฤตพร ห้าวเจริญ (อาจารย์)
UP 102 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 102 ภาคการศึกษาที่ 2
คงอ้วน, วราลักษณ์
วิเชียรน้อย, นิพันธ์
UP 103 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 103 ภาคการศึกษาที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน คำวชิระพิทักษ์
UP 121 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 121 ภาคการศึกษาที่ 1
, กฤตพร ห้าวเจริญ (อาจารย์)
วิเชียรน้อย, นิพันธ์
UP 203 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 203 ภาคการศึกษาที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน คำวชิระพิทักษ์
UP 204 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 204 ภาคการศึกษาที่ 2
, ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า (อาจารย์ ดร.)
, สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย อ.ดร.
UP 205 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 205 ภาคการศึกษาที่ 1
พิมลเสถียร, ยงธนิศร์
UP 205 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 205 ภาคการศึกษาที่ 1
พิมลเสถียร, ยงธนิศร์
UP 206 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 206 ภาคการศึกษาที่ 1
, จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ (อาจารย์)
UP 211 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 211 ภาคการศึกษาที่ 2
, กฤตพร ห้าวเจริญ (อาจารย์)
, จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ (อาจารย์)
วิเชียรน้อย, นิพันธ์
UP 222 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 222 ภาคการศึกษาที่ 1
เด่นไพบูลย์, ฉวีวรรณ
UP 223 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 223 ภาคการศึกษาที่ 2
, กฤตพร ห้าวเจริญ (อาจารย์)
UP 243 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 243 ภาคการศึกษาที่ 1
, สุวดี ทองสุกปลั่ง (อาจารย์)
พิมลเสถียร, ยงธนิศร์
UP 252 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 252 ภาคการศึกษาที่ 2
, สุวดี ทองสุกปลั่ง (อาจารย์)
, นิจ ตันติศิรินทร์ (อาจารย์)
UP 256 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 256 ภาคการศึกษาที่ 1
, นิจ ตันติศิรินทร์ (อาจารย์)
, กฤตพร ห้าวเจริญ (อาจารย์)
UP 313 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 313 ภาคการศึกษาที่ 2
, กฤตพร ห้าวเจริญ (อาจารย์)
คงอ้วน, วราลักษณ์
วิเชียรน้อย, นิพันธ์
UP 344 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 344
, ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
UP 345 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 345 ภาคการศึกษาที่ 2
คงอ้วน, วราลักษณ์
UP 358 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 358 ภาคการศึกษาที่ 2
, วิจิตรบุษบา มารมย์
UP 416 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 416 ภาคการศึกษาที่ 2
, วิจิตรบุษบา มารมย์
, จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ (อาจารย์)
, ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
, มานัส ศรีวณิช (อาจารย์)
วิเชียรน้อย, นิพันธ์
UP 431 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 431 ภาคการศึกษาที่ 2
คงอ้วน, วราลักษณ์
UP 432 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 432 ภาคการศึกษาที่ 2
, กฤตพร ห้าวเจริญ (อาจารย์)
วิเชียรน้อย, นิพันธ์
UP 457 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง UP 457
, วิจิตรบุษบา มารมย์
HS 266 คณะศิลปศาสตร์ HS 266
ถาวรบุตร (อาจารย์), ศุภวิทย์
HS 360 คณะศิลปศาสตร์ HS 360
ถาวรบุตร (อาจารย์), ศุภวิทย์
TH162 คณะศิลปศาสตร์ TH162
ศิริสวัสดิ์, เจียรนัย
ท 161 คณะศิลปศาสตร์ ท 161 ภาคการศึกษาที่ 1
ศิริสวัสดิ์, เจียรนัย
ป 256 คณะศิลปศาสตร์ ป 256
ชาติประเสริฐ, นภดล
ป 356 คณะศิลปศาสตร์ ป 356
ชาติประเสริฐ, นภดล
ป 360 คณะศิลปศาสตร์ ป 360
ถาวรบุตร (อาจารย์), ศุภวิทย์
มธ 110 คณะศิลปศาสตร์ มธ 110
มธ 110 คณะศิลปศาสตร์ มธ 110
เชาว์แสงรัตน์, เชาวฤทธิ์
EG 221 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ EG 221 ภาคการศึกษาที่ 1
ป 258 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ป 258
สินธุประมา, วัชระ
ป 369 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ป 369
เชาว์แสงรัตน์, เชาวฤทธิ์
มธ 112 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มธ 112
สินธุประมา, วัชระ
มธ 117 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มธ 117
พึ่งสุนทร , วิศรุต
มธ 110 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาปรัชญา มธ 110
อุมะวิชนี, จุฑาทิพย์
Strategic and Critical Planning วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV331 ภาคการศึกษาที่ 1
Information Technology Systems วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV332 ภาคการศึกษาที่ 1
Talent Management in a Global Context วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV333 ภาคการศึกษาที่ 1
Quality Services Manament วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV363 ภาคการศึกษาที่ 1
Service Management and Innovation Seminar วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV431 ภาคการศึกษาที่ 1
Innovative and Creative Facility Design วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ SV451 ภาคการศึกษาที่ 1
EC 471 คณะเศรษฐศาสตร์ EC 471 2 ภาคการศึกษาที่ 2
สุนทรชวกานต์, นงนุช
EE 211 คณะเศรษฐศาสตร์ EE 211 ภาคการศึกษาที่ 1
เกิดเรือง, ภัททา
ศ.421 คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.421
EC 311 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 311
วราศัย, พงษ์ธร
EC 320 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 320
ประเสริฐศรี, ลอยลม
EC 425 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 425
เกาะไพบูลย์, อาชนัน
EC 442 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 442
วรัญญูวัฒนา, สกนธ์
EC 481 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 481
สิรสุนทร, ภูรี
EE 474 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EE 474
มธ 124 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มธ 124
ลีนะบรรจง, ชวินทร์
ศ 211 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 211
สิรสุนทร, ภูรี
ศ 312 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 312
พรภัทรกุล, ชื่นฤทัย
ศ 325 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 325
ตั้งสง่าศักดิ์ศรี, ศุภนิตย์
ศ 451 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 451
อัศววัลลภ, นรพัชร์
ศ 460 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 460
ศ 461 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 461
กุลกลการ, กิริยา
ศ 476 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 476
สุธรรมกิจ, นิรมล
ศ 477/478 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 477/478
สิรสุนทร, ภูรี
ศ 483 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 483
สิรสุนทร, ภูรี
ศ.214 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ.214
พรภัทรกุล, ชื่นฤทัย
ศ.311 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ.311
เทอดอุดมธรรม, ธรรมวิทย์
AE 213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 213
, วรรัตน์ ปัตรประกร
AE 325 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 325
AE 334 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 334 ภาคการศึกษาที่ 2
ซ้ายขวัญ, ภณิดา
AE 348 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 348 ภาคการศึกษาที่ 1
ซ้ายขวัญ, ภณิดา
AE 349 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 349 ภาคการศึกษาที่ 2
ด่านวานิชกุล, ภาณุ
AE 373 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 373
, วรรัตน์ ปัตรประกร
AE 645 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AE 645 ภาคการศึกษาที่ 2
ด่านวานิชกุล, ภาณุ
อุศุภรัตน์, ไพรัช
ซ้ายขวัญ, ภณิดา
AU 418 คณะวิศวกรรมศาสตร์ AU 418 ภาคการศึกษาที่ 2
กันมล, ภาวิน
CE 203 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CE 203
สมิทธากร, สุนิสา
CE 211 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CE 211 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชญางกูร, บุญทรัพย์
CE 212 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CE 212 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชญางกูร, บุญทรัพย์
CE 475 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CE 475 ภาคการศึกษาที่ 2
CE 476 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CE 476
สมิทธากร, สุนิสา
CN 201 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CN 201 ภาคการศึกษาที่ 2
กิจกาญจนารัตน์, ทวีศักดิ์
CN 301 คณะวิศวกรรมศาสตร์ CN 301 ภาคการศึกษาที่ 2
กิจกาญจนารัตน์, ทวีศักดิ์
EI 200 คณะวิศวกรรมศาสตร์ EI 200 ภาคการศึกษาที่ 2
นิ่มสุข, นิติการ
EM 633 คณะวิศวกรรมศาสตร์ EM 633
, วรรัตน์ ปัตรประกร
LE 200 คณะวิศวกรรมศาสตร์ LE 200 ภาคการศึกษาที่ 2
นิ่มสุข, นิติการ
LE 230 คณะวิศวกรรมศาสตร์ LE 230 ภาคการศึกษาที่ 2
นิ่มสุข, นิติการ
LE 241 คณะวิศวกรรมศาสตร์ LE 241 ภาคการศึกษาที่ 2
นิ่มสุข, นิติการ
LE 474 คณะวิศวกรรมศาสตร์ LE 474 ภาคการศึกษาที่ 2
, พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร (อาจารย์)
ME 200 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 200
พฤกษ์วิไลเลิศ , มนต์ชัย
ME 210 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 210
พฤกษ์วิไลเลิศ , มนต์ชัย
กาญจโนมัย, ชาวสวน
ME 220 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 220
ME 231 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 231 ภาคการศึกษาที่ 2
จักรธรานนท์, ไชยณรงค์
ME 240 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 240 ภาคการศึกษาที่ 2
อัศวเทศานุภาพ , ชาญณรงศ์
ME 311 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 311 ภาคการศึกษาที่ 2
ME 325 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 325 ภาคการศึกษาที่ 2
, กริช เจียมจิโรจน์
ME 392 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 392
ME 454 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 454 ภาคการศึกษาที่ 2
ME 485 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 485
พฤกษ์วิไลเลิศ , มนต์ชัย
ME 758 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME 758
พฤกษ์วิไลเลิศ , มนต์ชัย
ME323 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ME323 ภาคการศึกษาที่ 2
, กริช เจียมจิโรจน์
กพ 500 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพ 500 ภาคการศึกษาที่ 2
, วรรัตน์ ปัตรประกร
มธ 155 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ 155
ชาลีรักษ์ตระกูล, ชวลิต
วก 100 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วก 100
วก 200 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วก 200
พฤกษ์วิไลเลิศ , มนต์ชัย
วก. 758 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วก. 758
พฤกษ์วิไลเลิศ , มนต์ชัย
วก.100 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วก.100 ภาคการศึกษาที่ 1
กาญจโนมัย, ชาวสวน
วงษ์ประดับไชย, สมศักดิ์
วค 422 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วค 422
, หาญพล พึ่งรัศมี
วฟ 474 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วฟ 474 ภาคการศึกษาที่ 2
, พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร (อาจารย์)
วย. 203 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วย. 203 ภาคการศึกษาที่ 2
สมิทธากร, สุนิสา
วย.476 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วย.476 ภาคการศึกษาที่ 2
สมิทธากร, สุนิสา
AE 202 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี AE 202 ภาคการศึกษาที่ 2
ฐิติวงศ์เศวต, พัชราภรณ์
AE 285 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี AE 285 ภาคการศึกษาที่ 2
รุ่งโรจน์นิมิตชัย, สุพิชชา
ฐิติวงศ์เศวต, พัชราภรณ์
ธูปะเตมีย์, พงศ์ธร
AE 373 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี AE 373 ภาคการศึกษาที่ 1
สกลภาพ, วันวิสาข์
, วรรัตน์ ปัตรประกร
AE 407 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี AE 407
AE 427 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี AE 427 ภาคการศึกษาที่ 1
, วรรัตน์ ปัตรประกร
AE 506 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี AE 506
, วรรัตน์ ปัตรประกร
แพ่งจันทึก, วรณี
วค 203 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วค 203
สิริธีรศาสน์, โปรดปราน
วค 373 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วค 373 ภาคการศึกษาที่ 1
สกลภาพ, วันวิสาข์
, วรรัตน์ ปัตรประกร
วค 381 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วค 381
, ธนิทธิ์ พิพัฒน์พันธุ์ (อาจารย์)
วค 506 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วค 506 ภาคการศึกษาที่ 1
, วรรัตน์ ปัตรประกร
แพ่งจันทึก, วรณี
LE 314 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า LE 314
บุณยะเวศ, ดามพ์เมษ
EM 500 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม EM 500
ปัทมพรหม, แคทลียา
, วรรัตน์ ปัตรประกร
สันติคุณาภรณ์, มาลี
อุศุภรัตน์, ไพรัช
ซ้ายขวัญ, ภณิดา
CP 603 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน CP 603
, วงหทัย ตันชีวะวงศ์ (อาจารย์)
JC 669 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน JC 669
รอดอาตม์, พรรษา
ชัยวีระเดช, มนต์ศักดิ์
วจ 600 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วจ 600
, พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (อาจารย์)
วจ 601 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วจ 601 ภาคการศึกษาที่ 1
, อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ (อาจารย์)
รณเวช, โมไนยพล
วจ 602 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วจ 602 ภาคการศึกษาที่ 2
, แอนนา จุมพลเสถียร (อาจารย์)
วจ 611 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วจ 611
, พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (อาจารย์)
วจ 612 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วจ 612 ภาคการศึกษาที่ 2
กมลธรรมวงศ์, กิตติพงศ์
วจ 624 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วจ 624
มุทิตาเจริญ(อาจารย์), ประไพพิศ
พรสกุลวานิช, วิกานดา
วจ 631 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วจ 631 ภาคการศึกษาที่ 2
มุทิตาเจริญ(อาจารย์), ประไพพิศ
วจ 632 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วจ 632
, กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ (อาจารย์)
วจ 633 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วจ 633
, อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ (อาจารย์)
โอรพันธ์, พีรยุทธ
วส 200 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 200
, กิติมา สุรสนธิ (อาจารย์)
วส 206 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 206
, พยุรี ชาญณรงค์ (อาจารย์)
วส 207(227) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 207(227)
กำธรเจริญ, อริสรา
วส 210 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 210 ภาคการศึกษาที่ 2
, พจนา ธูปแก้ว (อาจารย์)
, อนุชา ทีรคานนท์ (อาจารย์)
วส 211 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 211
แสงสิงแก้ว, นิธิดา
วส 211 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 211
, พจนา ธูปแก้ว (อาจารย์)
วส 211 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 211
, แก้วกาญจน์ จูเจริญ (อาจารย์)
วส 212 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 212
, รุจน์ โกมลบุตร (อาจารย์)
วส 217 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 217
แสงสิงแก้ว, นิธิดา
วส 221 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 221
, พยุรี ชาญณรงค์ (อาจารย์)
วส 222 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 222
โอรพันธ์, พีรยุทธ
วส 228 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 228
วงษ์เชษฐา(อาจารย์), นันทพร
วส 228 (208) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 228 (208)
ทรัพย์แสนดี, จิตระพี
วส 230 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 230
ครุจิต, อารดา
เสือโรจน์, กุลนารี
วส 231 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 231
เลิศจรรยารักษ์ (อาจารย์), อรนุช
วส 231 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 231 ภาคการศึกษาที่ 1
ปิ่นโต, นฤมล
วส 231 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 231 ภาคการศึกษาที่ 2
จงวิไลเกษม, วิไลวรรณ
ฉันต์วิเศษลักษณ์, พรชัย
วส 232 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 232 ภาคการศึกษาที่ 2
จงวิไลเกษม, วิไลวรรณ
ปิ่นโต, นฤมล
วส 234 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 234
ประพันธ์ธุรกิจ , ศิริมิตร
วส 236 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 236
สารากรบริรักษ์, ภัทธีรา
วส 239 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 239
สารากรบริรักษ์, ภัทธีรา
เสือโรจน์, กุลนารี
ปิ่นโต, นฤมล
วส 250 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 250
มุทิตาเจริญ(อาจารย์), ประไพพิศ
วส 251 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 251
รอดอาตม์, พรรษา
วส 260 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 260
, วงหทัย ตันชีวะวงศ์ (อาจารย์)
วส 260 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 260
, แอนนา จุมพลเสถียร (อาจารย์)
วส 270 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 270 ภาคการศึกษาที่ 1
ธนะวังน้อย (อาจารย์), จำเริญลักษณ์
รัศมีเวียงชัย, อนงค์นาฏ
รักษาสัตย์, อุรุพงศ์
วส 270 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 270 ภาคการศึกษาที่ 2
สุวรรณภักดี, ปัทมา
ฉัตรอุดมผล, วารี
รักษาสัตย์, อุรุพงศ์
วส 271 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 271
รักษาสัตย์, อุรุพงศ์
วส 272 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 272
ธนะวังน้อย (อาจารย์), จำเริญลักษณ์
รักษาสัตย์, อุรุพงศ์
วส 273 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 273
สุวรรณภักดี, ปัทมา
วส 280 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 280
ฉัตรอุดมผล, วารี
วส 281 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 281
เรืองรัตนอัมพร, กานตชาติ
วส 282 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 282
เรืองรัตนอัมพร, กานตชาติ
วส 283 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 283
เรืองรัตนอัมพร, กานตชาติ
วส 300 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 300
, พยุรี ชาญณรงค์ (อาจารย์)
วส 301 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 301 ภาคการศึกษาที่ 2
เอี่ยมมยุรา, จันทจิรา
, สาวตรี สุขศรี (อาจารย์)
วส 301(วส 220) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 301(วส 220)
พรสกุลวานิช, วิกานดา
วส 301(วส201) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 301(วส201)
กมลธรรมวงศ์, กิตติพงศ์
วส 302 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 302
รณเวช, โมไนยพล
โอรพันธ์, พีรยุทธ
วส 303 (321) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 303 (321)
โสธนะเสถียร, สุรพงษ์
วส 304 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 304
, กิติมา สุรสนธิ (อาจารย์)
วส 306 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 306
โอรพันธ์, พีรยุทธ
วส 310 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 310
, รุจน์ โกมลบุตร (อาจารย์)
วส 312 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 312
, แก้วกาญจน์ จูเจริญ (อาจารย์)
วส 313 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 313
, รุจน์ โกมลบุตร (อาจารย์)
วส 314 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 314
ทองนอก, ถมทอง
วส 315 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 315
ทองนอก, ถมทอง
วส 591 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 591
แสงสิงแก้ว, นิธิดา
สารากรบริรักษ์, ภัทธีรา
วส 592 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 592 ภาคการศึกษาที่ 3 (Summer)
รณเวช, โมไนยพล
วส 611 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 611
, พยุรี ชาญณรงค์ (อาจารย์)
วส 614 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 614 ภาคการศึกษาที่ 2
แสงสิงแก้ว, นิธิดา
ครุจิต, อารดา
วส 656 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 656 ภาคการศึกษาที่ 1
มุทิตาเจริญ(อาจารย์), ประไพพิศ
, พยุรี ชาญณรงค์ (อาจารย์)
วส 668 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 668 ภาคการศึกษาที่ 2
, พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (อาจารย์)
, กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ (อาจารย์)
วส 702 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 702
โสธนะเสถียร, สุรพงษ์
วส 705 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 705 ภาคการศึกษาที่ 2
รณเวช, โมไนยพล
วส 803 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 803 ภาคการศึกษาที่ 2
, สมสุข หินวิมาน (อาจารย์)
วส 804 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 804 ภาคการศึกษาที่ 2
วงษ์เชษฐา(อาจารย์), นันทพร
พรสกุลวานิช, วิกานดา
วส 805 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 805 ภาคการศึกษาที่ 2
, พจนา ธูปแก้ว (อาจารย์)
กำธรเจริญ, อริสรา
วส 813 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วส 813 ภาคการศึกษาที่ 2
โสธนะเสถียร, สุรพงษ์
JC 358 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน JC 358
แก้วแสงธรรม , เนาวรัตน์
วส 706 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน วส 706
, อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ (อาจารย์)
โอรพันธ์, พีรยุทธ
LB 101 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB 101 ภาคการศึกษาที่ 2
พงศาปาน, มุนินทร์
จุณวิทย์, ชลิดาพงศ์
LB 251 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB 251 ภาคการศึกษาที่ 2
LB 345 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB 345 ภาคการศึกษาที่ 2
LB 353 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB 353
LB 396 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB 396
, กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส (อาจารย์)
, เอมผกา เตชะอภัยคุณ (อาจารย์)
รักพงษ์, จารุประภา
Reekie, Adam
Lasse, Schuldt
LB 397 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB 397 ภาคการศึกษาที่ 2
Roth, William
LB 433 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB 433 ภาคการศึกษาที่ 2
, กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส (อาจารย์)
LB 602 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB 602 ภาคการศึกษาที่ 2
, พินัย ณ นคร
, กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส (อาจารย์)
LB 604 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB 604 ภาคการศึกษาที่ 2
วงศ์บัณฑิต, อำนาจ
, กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส (อาจารย์)
LB263 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LB263 ภาคการศึกษาที่ 2
Roth, William
TU103 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) TU103 ภาคการศึกษาที่ 2
I Hsuan, Liu
TU113 คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) TU113 ภาคการศึกษาที่ 2
PI274 และ PI482 คณะรัฐศาสตร์ PI274 และ PI482 ภาคการศึกษาที่ 2
Sudo, Sueo
PO 210 คณะรัฐศาสตร์ PO 210
ตั้งสีฟ้า, เดชา
PO 241 คณะรัฐศาสตร์ PO 241
อรรถมานะ, สร้อยตระกูล
PO 300 คณะรัฐศาสตร์ PO 300
ตั้งสีฟ้า, เดชา
PO 350 คณะรัฐศาสตร์ PO 350
เหลืองประภัสร์, วสันต์
ป 268 คณะรัฐศาสตร์ ป 268
เชาว์แสงรัตน์, เชาวฤทธิ์
ร 210 คณะรัฐศาสตร์ ร 210
เตชะพีระ, เกษียร
ร 300 คณะรัฐศาสตร์ ร 300
ตั้งสีฟ้า, เดชา
ร 320 คณะรัฐศาสตร์ ร 320
ก้องกีรติ, ประจักษ์
ร 321 คณะรัฐศาสตร์ ร 321
เตชะพีระ, เกษียร
ร 421 คณะรัฐศาสตร์ ร 421
อรรถมานะ, สร้อยตระกูล
ร 426 คณะรัฐศาสตร์ ร 426
ตั้งสีฟ้า, เดชา
ร 429 คณะรัฐศาสตร์ ร 429
ก้องกีรติ, ประจักษ์
ร 429 คณะรัฐศาสตร์ ร 429
ก้องกีรติ, ประจักษ์
ร 272 คณะรัฐศาสตร์ ร 727
กำเนิดศิริ, บรรพต
ร.300 คณะรัฐศาสตร์ ร.300
ตั้งสีฟ้า, เดชา
IR601 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ IR601 ภาคการศึกษาที่ 2
กมลเวชช, ทวิดา
, ชนินท์ทิรา ณ ถลาง
อิสสระชัยยศ, ศิกานต์
IR 638 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ IR 638 ภาคการศึกษาที่ 2
เทพชาตรี, ประภัสสร์
IR626 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ IR626 ภาคการศึกษาที่ 2
PO 361 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ PO 361
สิโรรส, พัชรี
ร 241 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ร 241
เกชาคุปต์, สุพิณ
ร 309 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ร 309
สิโรรส, พัชรี
ร 361 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ร 361
สิโรรส, พัชรี
รบ.650 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รบ.650 ภาคการศึกษาที่ 1
ธำรงลักษณ์, อัมพร
รม.632 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รม.632 ภาคการศึกษาที่ 1
สิโรรส, พัชรี
ฤกขะเมธ, ภาคภูมิ
PE240 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ PE240
รุ่งมณี, สร้อยมาศ รุ่งมณี (อาจารย์)
สุปัญญา, จิราวุธ
รบ.652 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ รบ.652 ภาคการศึกษาที่ 2
ฤกขะเมธ, ภาคภูมิ
รบ.660 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ รบ.660 ภาคการศึกษาที่ 2
โภคพลากรณ์, ไตรรัตน์
PO 211 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PO 211 ภาคการศึกษาที่ 2
ส่งสัมพันธ์, ชลิดาภรณ์
PO 476 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PO 476
ตั้งสีฟ้า, เดชา
ร 210 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
ตั้งสีฟ้า, เดชา
ร 405 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ร 405
สถาอานันท์, ชัยวัฒน์
ร 437 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ร 437
ตั้งสีฟ้า, เดชา
การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ร.321
ฟูวงศ์เจริญ, ภูริ
รม.621 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รม.621 ภาคการศึกษาที่ 1
ก้องกีรติ, ประจักษ์
รม.649 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รม.649 ภาคการศึกษาที่ 1
เหลืองประภัสร์, วสันต์
รม.667 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รม.667 ภาคการศึกษาที่ 1
วงศ์ยานนาวา, ธเนศ
PO 210 คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์ PO 210 ภาคการศึกษาที่ 2
ตั้งสีฟ้า, เดชา
PT313 คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์ PT313 ภาคการศึกษาที่ 1
ร 412 คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์ ร 412 ภาคการศึกษาที่ 2
ตั้งสีฟ้า, เดชา
รม.619 คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์ รม.619 ภาคการศึกษาที่ 1
กมลเวชช, ทวิดา
เหลืองประภัสร์, วสันต์
MTS 232 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี MTS 232
MTS233 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี MTS233 ภาคการศึกษาที่ 1
SC121 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SC121
ตันตราวงศ์, สุกฤษ
ศรีชัยศิริเวช (อาจารย์), วีรยุทธ
SC122 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SC122 ภาคการศึกษาที่ 1
สิงขรรัตน์, จิรดา
SC142 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SC142
ตรียะประเสริฐ, ธวิกานต์
ST 246 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ST 246
TU 154 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TU 154
TU151 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TU151 ภาคการศึกษาที่ 1
สิมมาจันทร์, ธีระวัฒน์
TU152 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TU152 ภาคการศึกษาที่ 1
TU155 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TU155 ภาคการศึกษาที่ 1
, สุปราณี ลิสวัสดิ์ (นางสาว) อ.
แสงนวกิจ, ภทรวรรณ
ค.111 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.111 ภาคการศึกษาที่ 1
คงนวน, สุพัชระ
เอื้ออารี, บุญเพิ่ม
MMA310 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คก.310 ภาคการศึกษาที่ 1
บุญประเสริฐ,นาย, ปรัชญา
เอื้ออารี, บุญเพิ่ม
คก.436 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คก.436 ภาคการศึกษาที่ 1
อินทรไพบูลย์, พีระศักดิ์
คพ.103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คพ.103 ภาคการศึกษาที่ 1
หงส์วริทธิ์ธร, ณัฐธนนท์
วรรธนาภา, เสาวลักษณ์
ทก.659 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทก.659
ยังวิเศษ, นภาพร
บัวเจริญ, ศิริวิทย์
วังคีรี, จุรีมาศ
หาระโคตร, พรชัย
AT 408 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร AT 408 ภาคการศึกษาที่ 2
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
กก.620 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กก.620 ภาคการศึกษาที่ 2
กก.628 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กก.628 ภาคการศึกษาที่ 2
, อรประภา อนุกูลประเสริฐ (น.ส.)
กก.641 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กก.641 ภาคการศึกษาที่ 2
, อรประภา อนุกูลประเสริฐ (น.ส.)
กก.706 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กก.706 ภาคการศึกษาที่ 2
ทก 487 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก 487 ภาคการศึกษาที่ 2
วังคีรี, จุรีมาศ
ทก 491 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก 491 ภาคการศึกษาที่ 2
หาระโคตร, พรชัย
ทก 616 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก 616
ชคตระการ, สมชาย
ทก. 231/202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 231/202
สมภาร, พิพัฒน์
ศรีชนะ, ดรุณี
, นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ทก. 231/202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 231/202 ภาคการศึกษาที่ 2
สมภาร, พิพัฒน์
ศรีชนะ, ดรุณี
, นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ทก. 261 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 261
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
ทก. 261 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 261 ภาคการศึกษาที่ 2
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
ทก. 328 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 328 ภาคการศึกษาที่ 2
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
ทก. 406 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 406
ลัคนทินวงศ์, วรภัทร
ทก. 406 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 406 ภาคการศึกษาที่ 2
ลัคนทินวงศ์, วรภัทร
ทก. 471 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 471 ภาคการศึกษาที่ 2
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
ทก. 682 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 682
ศรีชนะ, ดรุณี
ชคตระการ, สมชาย
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
หาระโคตร, พรชัย
ทก. 716 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก. 716
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
ทก.202 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.202
สมภาร, พิพัฒน์
ศรีชนะ, ดรุณี
, นิภารัตน์ ศรีธเรศ
แพรว, เที่ยงพิมล
ทก.203 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.203
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
สมภาร, พิพัฒน์
ชคตระการ, สมชาย
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
วังคีรี, จุรีมาศ
หาระโคตร, พรชัย
ทก.203 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.203
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
ชคตระการ, สมชาย
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
วังคีรี, จุรีมาศ
หาระโคตร, พรชัย
ทก.203 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.203 ภาคการศึกษาที่ 2
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
ชคตระการ, สมชาย
ทก.207 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.207
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
ฤทธิไชย, ภาณุมาศ
หาระโคตร, พรชัย
ทก.207 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.207 ภาคการศึกษาที่ 2
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
ฤทธิไชย, ภาณุมาศ
หาระโคตร, พรชัย
ทก.327 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.327 ภาคการศึกษาที่ 2
ทก.342 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.342 ภาคการศึกษาที่ 2
แพรว, เที่ยงพิมล
ทก.366 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.366
จิรขจรกุล, สุเพชร
เรืองรุ่งชัยกุล, ธนิตน์ (ธนิท)
สมภาร, พิพัฒน์
ทก.371 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.371 ภาคการศึกษาที่ 2
เรืองรุ่งชัยกุล, ธนิตน์ (ธนิท)
หาระโคตร, พรชัย
ทก.376 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.376 ภาคการศึกษาที่ 2
ชุติมานุกูล, พฤกษ์
ทก.386/487 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.386/487 ภาคการศึกษาที่ 2
ลัคนทินวงศ์, วรภัทร
ทก.407 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.407 ภาคการศึกษาที่ 2
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
ทก.408 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.408
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
ทก.411 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.411 ภาคการศึกษาที่ 2
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
หาระโคตร, พรชัย
ทก.426 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.426 ภาคการศึกษาที่ 2
พวงจิก, ธัญพิสิษฐ์
ทก.431 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.431
แพรว, เที่ยงพิมล
ทก.436 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.436 ภาคการศึกษาที่ 2
สมภาร, พิพัฒน์
ทก.437 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.437 ภาคการศึกษาที่ 2
สมภาร, พิพัฒน์
ทก.448 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.448 ภาคการศึกษาที่ 2
ศรีชนะ, ดรุณี
ทก.454 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.454 ภาคการศึกษาที่ 2
ศรีชนะ, ดรุณี
ทก.456 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.456 ภาคการศึกษาที่ 2
, นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ทก.457 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.457 ภาคการศึกษาที่ 2
ทก.458 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.458 ภาคการศึกษาที่ 2
เทพรักษา, ประภาศรี
, นิภารัตน์ ศรีธเรศ
เพชรคงแก้ว, อวันวี
ทก.459 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.459 ภาคการศึกษาที่ 2
แพรว, เที่ยงพิมล
ทก.461 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.461 ภาคการศึกษาที่ 2
ภูมิพันธ์, พักตร์เพ็ญ
ทก.467 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.467 ภาคการศึกษาที่ 2
วังคีรี, จุรีมาศ
ทก.471 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.471 ภาคการศึกษาที่ 2
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
ทก.477 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.477 ภาคการศึกษาที่ 2
ชุติมานุกูล, พฤกษ์
ทก.479 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.479 ภาคการศึกษาที่ 2
ลัคนทินวงศ์, วรภัทร
ทก.486 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.486
ชคตระการ, สมชาย
ทก.487 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.487 ภาคการศึกษาที่ 2
วังคีรี, จุรีมาศ
ทก.616 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.616 ภาคการศึกษาที่ 2
ชคตระการ, สมชาย
ทก.636 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.636
ศรีชนะ, ดรุณี
, นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ทก.637 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.637
ศรีชนะ, ดรุณี
ทก.682 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.682
ศรีชนะ, ดรุณี
ทก.717 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.717
จิระเกียรติกุล, เยาวพา
หาระโคตร, พรชัย
ทก.737 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทก.737
ศรีชนะ, ดรุณี
CM 489 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเคมี CM 489
สิงขรรัตน์, จิรดา
SC121 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเคมี SC121
ตันตราวงศ์, สุกฤษ
ศรีชัยศิริเวช (อาจารย์), วีรยุทธ
วท 122 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเคมี วท 122
เรืองสุทธินฤภาพ, สมลักษณ์
CS 633 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ CS 633 ภาคการศึกษาที่ 2
วรรธนาภา, เสาวลักษณ์
CS 620 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ CS 620 ภาคการศึกษาที่ 2
CS 655 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ CS 655
, ปกป้อง ส่องเมือง (อาจารย์)
คพ 681 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คพ 681 ภาคการศึกษาที่ 2
, เด่นดวง ประดับสุวรรณ (อาจารย์ ดร.)
คพ.103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คพ.103
หงส์วริทธิ์ธร, ณัฐธนนท์
FC 371 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร FC 371
โลกสุวรรณ, จารุณี
FD 211 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร FD 211 ภาคการศึกษาที่ 1
เทพรักษา, ประภาศรี
สุวรรณกูฏ, เปี่ยมสุข
ชื่นชมรัตน์,นาย, ภูมินาถ
กอ 421 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กอ 421
วัฒนสินธุ์, สุมณทา
AM 317 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ AM 317 ภาคการศึกษาที่ 1
ทองจับ, นวลักษณ์
AM 319 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ AM 319 ภาคการศึกษาที่ 1
เอื้ออารี, บุญเพิ่ม
MA111 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA111
คงนวน, สุพัชระ
เอื้ออารี, บุญเพิ่ม
MA212 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA212 ภาคการศึกษาที่ 1
, ศิริจันทร์ พหุพงศ์ทรัพย์ (เวสารัชศาต)
MA213 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA213
ไกรสัย, บุปผา
MA214 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA214 ภาคการศึกษาที่ 1
ตรียะประเสริฐ, ธวิกานต์
MA216 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA216 ภาคการศึกษาที่ 1
ไกรสัย, บุปผา
อติเศษฐพงค์, วันหยก
, สุปราณี ลิสวัสดิ์ (นางสาว) อ.
จันที, วิชัยรัตน์
MA218 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA218 ภาคการศึกษาที่ 1
สินธุนาวารัตน์, วุฒิพล
MA251 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA251 ภาคการศึกษาที่ 1
จาตุรัตนบุตร, สายฝน
MA317 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA317 ภาคการศึกษาที่ 1
ตรียะประเสริฐ, ธวิกานต์
คงนวน, สุพัชระ
MA327 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA327 ภาคการศึกษาที่ 1
จันทรขจร, ขจี
วงศ์ประดิษฐ์ (อาจารย์), อรรถวุฒิ
MA332 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA332 ภาคการศึกษาที่ 1
วงศ์ประดิษฐ์ (อาจารย์), อรรถวุฒิ
MA346 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA346 ภาคการศึกษาที่ 1
วงศ์ประดิษฐ์ (อาจารย์), อรรถวุฒิ
MA351 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA351 ภาคการศึกษาที่ 1
MA426 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA426 ภาคการศึกษาที่ 1
MA436 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA436 ภาคการศึกษาที่ 1
MA461 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MA461 ภาคการศึกษาที่ 1
ไกรสัย, บุปผา
MMA200 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MMA200
จันทรขจร, ขจี
MMA221 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MMA221
จันที, วิชัยรัตน์
MMA310 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MMA310
บุญประเสริฐ,นาย, ปรัชญา
เอื้ออารี, บุญเพิ่ม
MMA326 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MMA326 ภาคการศึกษาที่ 1
ทองจับ, นวลักษณ์
MMA436 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ MMA436 ภาคการศึกษาที่ 1
อินทรไพบูลย์, พีระศักดิ์
ST211 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST211 ภาคการศึกษาที่ 1
สิทธิมงคล, รวมพร
ST212 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST212 ภาคการศึกษาที่ 1
ฮาชิม, สุรเมศวร์
ST216 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST216 ภาคการศึกษาที่ 1
ST217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST217 ภาคการศึกษาที่ 1
ศรีสุรเดชชัย (อาจารย์), พัทธ์ชนก
ST218 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST218 ภาคการศึกษาที่ 1
สิมมาจันทร์, ธีระวัฒน์
ST246 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST246 ภาคการศึกษาที่ 1
ST319 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST319 ภาคการศึกษาที่ 1
แก้วหาวงษ์ , นิฉา
ST321 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST321 ภาคการศึกษาที่ 1
ดวงสาพล, มณฑิรา
ST322 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST322 ภาคการศึกษาที่ 1
, สุปราณี ลิสวัสดิ์ (นางสาว) อ.
ST327 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST327 ภาคการศึกษาที่ 1
บุษบา, กมล
ST332 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST332 ภาคการศึกษาที่ 1
ตุลยนิติกุล, เบญจมาศ
ST336 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST336 ภาคการศึกษาที่ 1
ตุลยนิติกุล, เบญจมาศ
ST338 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST338 ภาคการศึกษาที่ 1
ชัยมงคล, แสงหล้า
ST339 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST339 ภาคการศึกษาที่ 1
ศิริวรรณ, เพ็ญแข
ST346 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST346 ภาคการศึกษาที่ 1
เลิศสุวรรณศรี, รัตนา
ST349 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST349 ภาคการศึกษาที่ 1
ตระกูลไตรพฤกษ์, นันทพัทธ์
ST351 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST351 ภาคการศึกษาที่ 1
, รมิดา ศรีเหรา(นางสาว )ดร.
ST422 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST422 ภาคการศึกษาที่ 1
พานิชกิจโกศลกุล, วราฤทธิ์
ST431 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST431 ภาคการศึกษาที่ 1
ชัยมงคล, แสงหล้า
ST436 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST436 ภาคการศึกษาที่ 1
ฮาชิม, สุรเมศวร์
ST438 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST438 ภาคการศึกษาที่ 1
แก้วหาวงษ์ , นิฉา
ST451 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST451 ภาคการศึกษาที่ 1
ศิริวรรณ, เพ็ญแข
ST457 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST457 ภาคการศึกษาที่ 1
ศิริวรรณ, เพ็ญแข
ST466 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST466 ภาคการศึกษาที่ 1
ตุลยนิติกุล, เบญจมาศ
ST494 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ST494 ภาคการศึกษาที่ 1
บุษบา, กมล
TU154 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ TU154 ภาคการศึกษาที่ 1
คก.436 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คก.436
มธ.154 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มธ.154
AT 737 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ AT 737
ศรีชนะ, ดรุณี
AT 748 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ AT 748
จิรขจรกุล, สุเพชร
, นิภารัตน์ ศรีธเรศ
วิชย์โกวิทเทน (อาจารย์ ), ไตรเทพ
ใจสุทธิ , เรวัตร
แพรว, เที่ยงพิมล
กก.601 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ กก.601 ภาคการศึกษาที่ 2
ผลประไพ, ชนัญ
ธนานันต์, ธีระชัย
อนุรักษ์, บัณฑิต
ณ นคร , ปาริยา
อธินุวัฒน์, ดุสิต
กก.626 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ กก.626 ภาคการศึกษาที่ 2
อธินุวัฒน์, ดุสิต
กก.640 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ กก.640 ภาคการศึกษาที่ 2
ผลประไพ, ชนัญ
ธนานันต์, ธีระชัย
อนุรักษ์, บัณฑิต
ณ นคร , ปาริยา
อธินุวัฒน์, ดุสิต
กก.746 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ กก.746 ภาคการศึกษาที่ 2
อธินุวัฒน์, ดุสิต
ทก.748 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ ทก.748 ภาคการศึกษาที่ 1
จิรขจรกุล, สุเพชร
, นิภารัตน์ ศรีธเรศ
วิชย์โกวิทเทน (อาจารย์ ), ไตรเทพ
ใจสุทธิ , เรวัตร
แพรว, เที่ยงพิมล
SC 131 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาฟิสิกส์ SC 131
วิชิตธนาคม, ชุมพล
MA316 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ MA316
คงนวน, สุพัชระ
MA331 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ MA331
ST447 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ ST447
เลิศสุวรรณศรี, รัตนา
TQF3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ TQF3
ทองจับ, นวลักษณ์
ค.111 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ ค.111 ภาคการศึกษาที่ 1
อติเศษฐพงค์, วันหยก
จาตุรัตนบุตร, สายฝน
ค.211 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ ค.211 ภาคการศึกษาที่ 1
ไกรสัย, บุปผา
ปาจีนบูรวรรณ์, อัจฉรา
จันที, วิชัยรัตน์
คป.317 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.317 ภาคการศึกษาที่ 1
ทองจับ, นวลักษณ์
คป.319 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.319 ภาคการศึกษาที่ 1
เอื้ออารี, บุญเพิ่ม
คป.326 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.326 ภาคการศึกษาที่ 1
ตระกูลไตรพฤกษ์, นันทพัทธ์
คป.347 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.347 ภาคการศึกษาที่ 1
อินทรไพบูลย์, พีระศักดิ์
คป.348 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.348 ภาคการศึกษาที่ 1
คป.451 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.451
วงศ์ประดิษฐ์ (อาจารย์), อรรถวุฒิ
จันที, วิชัยรัตน์
คป.456 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ คป.456 ภาคการศึกษาที่ 1
สว 401 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สว401
วรเสียงสุข, จิราภา
AN 333 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา AN 333 ภาคการศึกษาที่ 2
มุกดาวิจิตร, ยุกติ
วิเศษปรีชา, บุญเลิศ
กาญจนจันทร, พจนก
ม 310 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา ม 310
ศุพุทธมงคล, สายพิณ
มธ 121 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา มธ 121
ชิตบัณฑิตย์, ชนิดา
สว 411 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชาสังคมวิทยา สว 411
เตพละกุล, อรอุมา
AC 202 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี AC 202
ผดุงสิทธิ์, มนวิกา
ศุภธาดา, สมชาย
อรุณเรืองศิริเลิศ, ธีรชัย
AC 311 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี AC 311
รัตนอุบล, กอบแก้ว
ตันติประภา, วิภาดา
AC 315 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี AC 315
อิสระวรวาณิช, ปัญญา
AC 318 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี AC 318
ตรงเมธีรัตน์, ไพลิน
ศิริทัตสวัสดิ์, วัฒนี
BA 203 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี BA 203
ปัทมะโรจน์, กฤษณ์
คัมภิรารักษ์, พาณุวงศ์
ยลระบิล, เอกรินทร์
BA 204 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี BA 204
, เอกจิตต์ จึงเจริญ (รศ. ดร.)
, ศจี ศิริไกร (อาจารย์ ดร.)
พันธรักษ์, คมน์
ยลระบิล, เอกรินทร์
EL 221 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี EL 221
ริมกีรติกุล, สุชารัช
ทวิลาภากุล, อัปสร
ศรีพยัคฆ์, วีรสุดา
ตั้งเคียงศิริสิน, สุพงศ์
FN 211 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี FN 211
ภัทรธรรมมาศ, สุลักษมณ์
, ทวีศักดิ์(สิปปภาส) พรสุขสว่าง ผศ. ดร.
มณีนพ , สักกาคม
FN 311 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี FN 311
เชาวน์เลิศ, อบรม
จำเริญวงศ์, เสกศักดิ์
ผดุงศักดิ์สวัสดิ์, ชัยยุทธ
FN 461 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี FN 461
ภัทรธรรมมาศ, สุลักษมณ์
ผดุงศักดิ์สวัสดิ์, ชัยยุทธ
MK 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี MK 201
(อภิรดี เมธารมณ์), ภิญรดา ธรากุลวัฒนา
รุ่งเรืองผล, วิทวัส
วัฒนสุวรรณ, กฤษฎารัตน์
เลิศวรรณวิทย์, อรทัย
MK 311 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี MK 311
วัฒนสุวรรณ, กฤษฎารัตน์
ไกรสรสุธาสินี, สุทธิศักดิ์
MK 318 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี MK 318
จันทองจีน, ปณิธาน
MK 332 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี MK 332
ปิยทัศน์นันท์, ภูมินันท์ (อาจารย์)
AC 422 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการบัญชี AC 422 ภาคการศึกษาที่ 1
สุภัทรกุล, สมชาย
บช 432 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการบัญชี บช 432
พงศ์ภัทรชัย, ดิชพงศ์
HR 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ HR 201
กุลวิเศษชนะ (ผศ. ดร.), สมบูรณ์
รส 432 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการเงิน รส 432
วงศ์ภินันท์วัฒนา, นิตยา
MIM 612 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการตลาด MIM 612
ทีรฆาภิบาล, สุรัตน์
MK 315 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการตลาด MK 315
เลิศวรรณวิทย์, อรทัย

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305