รายวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ภาค รายวิชา # Section คำค้น Instructors หมายเหตุ
HS 266 คณะศิลปศาสตร์ HS 266
ถาวรบุตร (อาจารย์), ศุภวิทย์
HS 360 คณะศิลปศาสตร์ HS 360
ถาวรบุตร (อาจารย์), ศุภวิทย์
TH162 คณะศิลปศาสตร์ TH162
ศิริสวัสดิ์, เจียรนัย
การใช้ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ท.161 ภาคการศึกษาที่ 1
ศิริสวัสดิ์, เจียรนัย
ป 256 คณะศิลปศาสตร์ ป 256
ชาติประเสริฐ, นภดล
ป 356 คณะศิลปศาสตร์ ป 356
ชาติประเสริฐ, นภดล
ป 360 คณะศิลปศาสตร์ ป 360
ถาวรบุตร (อาจารย์), ศุภวิทย์
มธ 110 คณะศิลปศาสตร์ มธ 110
มธ 110 คณะศิลปศาสตร์ มธ 110
เชาว์แสงรัตน์, เชาวฤทธิ์
ป 258 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ป 258
สินธุประมา, วัชระ
ป 369 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ป 369
เชาว์แสงรัตน์, เชาวฤทธิ์
มธ 112 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มธ 112
สินธุประมา, วัชระ
มธ 117 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มธ 117
พึ่งสุนทร , วิศรุต
มธ 110 คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาปรัชญา มธ 110
อุมะวิชนี, จุฑาทิพย์
Test คณะทันตแพทยศาสตร์ Test 123
นพกูล, บังอร
วัสสระ, สุมนา
พนมวัน ณ อยุธยา, รตยา
EC471 คณะเศรษฐศาสตร์ EC 471 2 ภาคการศึกษาที่ 2
สุนทรชวกานต์, นงนุช
EE211 คณะเศรษฐศาสตร์ EE211 ภาคการศึกษาที่ 1
เกิดเรือง, ภัททา
ศ.421 คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.421
EC 311 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 311
วราศัย, พงษ์ธร
EC 320 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 320
ประเสริฐศรี, ลอยลม
EC 425 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 425
เกาะไพบูลย์, อาชนัน
EC 442 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 442
วรัญญูวัฒนา, สกนธ์
EC 481 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ EC 481
สิรสุนทร, ภูรี
มธ 124 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มธ 124
ลีนะบรรจง, ชวินทร์
ศ 211 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 211
สิรสุนทร, ภูรี
ศ 312 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 312
พรภัทรกุล, ชื่นฤทัย
ศ 325 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 325
ตั้งสง่าศักดิ์ศรี, ศุภนิตย์
ศ 451 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 451
อัศววัลลภ, นรพัชร์
ศ 460 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 460
ศ 461 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 461
กุลกลการ, กิริยา
ศ 476 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 476
สุธรรมกิจ, นิรมล
ศ 477/478 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 477/478
สิรสุนทร, ภูรี
ศ 483 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ 483
สิรสุนทร, ภูรี
ศ.214 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ.214
พรภัทรกุล, ชื่นฤทัย
ศ.311 คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศ.311
เทอดอุดมธรรม, ธรรมวิทย์
วค 203 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วค 203
สิริธีรศาสน์, โปรดปราน
LE314 คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า LE314
บุณยะเวศ, ดามพ์เมษ
JC358 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน JC358
แก้วแสงธรรม , เนาวรัตน์
Intro คณะนิติศาสตร์ LA100 ภาคการศึกษาที่ 2
กฎหมายทั่วไป คณะนิติศาสตร์ LA999
กฎหมายทั่วไป คณะนิติศาสตร์ LA999
ขาวเรือง, คชาธร
กฎหมายไทย คณะนิติศาสตร์ Law1102
พลายประเสริฐ, ณิชาพัฒน์
PI274 และ PI482 คณะรัฐศาสตร์ PI274 และ PI482 ภาคการศึกษาที่ 2
Sudo, Sueo
PO 210 คณะรัฐศาสตร์ PO 210
ตั้งสีฟ้า, เดชา
PO 241 คณะรัฐศาสตร์ PO 241
อรรถมานะ, สร้อยตระกูล
PO 300 คณะรัฐศาสตร์ PO 300
ตั้งสีฟ้า, เดชา
PO 350 คณะรัฐศาสตร์ PO 350
เหลืองประภัสร์, วสันต์
ป 268 คณะรัฐศาสตร์ ป 268
เชาว์แสงรัตน์, เชาวฤทธิ์
ร 210 คณะรัฐศาสตร์ ร 210
เตชะพีระ, เกษียร
ร 300 คณะรัฐศาสตร์ ร 300
ตั้งสีฟ้า, เดชา
ร 300 คณะรัฐศาสตร์ ร 300
เจริญสินโอฬาร, ไชยรัตน์
ร 320 คณะรัฐศาสตร์ ร 320
ก้องกีรติ, ประจักษ์
ร 320 คณะรัฐศาสตร์ ร 320
ก้องกีรติ, ประจักษ์
ร 321 คณะรัฐศาสตร์ ร 321
เตชะพีระ, เกษียร
ร 421 คณะรัฐศาสตร์ ร 421
อรรถมานะ, สร้อยตระกูล
ร 426 คณะรัฐศาสตร์ ร 426
ตั้งสีฟ้า, เดชา
ร 429 คณะรัฐศาสตร์ ร 429
ก้องกีรติ, ประจักษ์
ร.300 คณะรัฐศาสตร์ ร.300
ตั้งสีฟ้า, เดชา
ร.429 คณะรัฐศาสตร์ ร.429
ก้องกีรติ, ประจักษ์
1984 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการปกครอง 1984 ภาคการศึกษาที่ 2
, หอสมุดป๋วย
การเมืองของสัตว์ คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการปกครอง การเมืองของสัตว์ ภาคการศึกษาที่ 2
, หอสมุดป๋วย
PO.361 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ PO.361
สิโรรส, พัชรี
ร 241 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ร 241
เกชาคุปต์, สุพิณ
ร.309 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ร.309
สิโรรส, พัชรี
ร.361 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ร.361
สิโรรส, พัชรี
PO 211 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PO 211 ภาคการศึกษาที่ 2
ส่งสัมพันธ์, ชลิดาภรณ์
PO 476 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง PO 476
ตั้งสีฟ้า, เดชา
ร 210 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
ตั้งสีฟ้า, เดชา
ร 405 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ร 405
สถาอานันท์, ชัยวัฒน์
ร 437 คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ร 437
ตั้งสีฟ้า, เดชา
PO 210 คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์ PO 210 ภาคการศึกษาที่ 2
ตั้งสีฟ้า, เดชา
PT313 คณะรัฐศาสตร์. สาขารัฐศาสตร์ PT313 ภาคการศึกษาที่ 1
CM 489 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเคมี CM 489
สิงขรรัตน์, จิรดา
วท 122 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเคมี วท 122
เรืองสุทธินฤภาพ, สมลักษณ์
FC 371 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร FC 371
โลกสุวรรณ, จารุณี
กอ 421 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กอ 421
วัฒนสินธุ์, สุมณทา
SC 131 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาฟิสิกส์ SC 131
วิชิตธนาคม, ชุมพล
AN 333 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา AN 333 ภาคการศึกษาที่ 2
วิเศษปรีชา , บุญเลิศ
AN 333 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา AN 333 ภาคการศึกษาที่ 2
กาญจนจันทร, พจนก
สว.401 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สว.401
วรเสียงสุข, จิราภา
AN 333 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา AN 333 ภาคการศึกษาที่ 2
มุกดาวิจิตร, ยุกติ
ม.310 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา ม.310
ศุพุทธมงคล, สายพิณ
มธ.121 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชามานุษยวิทยา มธ.121
ชิตบัณฑิตย์, ชนิดา
สว 411 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สาขาวิชาสังคมวิทยา สว 411
เตพละกุล, อรอุมา
AC 422 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการบัญชี AC 422 ภาคการศึกษาที่ 1
สุภัทรกุล, สมชาย
การทดสอบ http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-8824-8
บช 432 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการบัญชี บช 432
พงศ์ภัทรชัย, ดิชพงศ์
HR 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ HR 201
กุลวิเศษชนะ (ผศ. ดร.), สมบูรณ์
รส.432 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการเงิน รส.432
วงศ์ภินันท์วัฒนา, นิตยา
MIM 612 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการตลาด MIM 612
ทีรฆาภิบาล, สุรัตน์
MK 315 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการตลาด MK 315
เลิศวรรณวิทย์, อรทัย

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305