หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.671

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.671
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พิพัฒน์ สมภาร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล / อนันต์ชัย เขื่อนธรรม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .อ36 ฉ. 3 ยืมออก 31/08/2020
ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมวิทยาประยุกต์ : ทฤษฎีสู่ปฏิบัติ. พิพัฒน์ สมภาร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QL751 .พ636 2554 ล. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)