หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEffective English Presentations

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  3. รหัสรายวิชา: CR 604
  4. อาจารย์ผู้สอน:

ไม่มีรายการหนังสืออ่านประกอบรายวิชาที่ถูกเลือกจากรายวิชานี้


Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)