หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของวส 319

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. รหัสรายวิชา: วส 319
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิธิดา แสงสิงแก้ว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Risk society : towards a new modernity / Beck, Ulrich, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM201 .B43 พร้อมให้บริการ
Convergence culture : where old and new media collide / Jenkins, Henry, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P94.65.U5 J45 ยืมออก 31/08/2020
Modernity and self-identity : self and society in the late modern age / Giddens, Anthony. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM131 .G533 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค / กาญจนา แก้วเทพ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2009 623555 ยืมออก 31/08/2020
ทุนนิยม : ความรู้ฉบับพกพา / ฟุลเชอร์, เจมส์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB501 .ฟ747 2554 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร / ปราณี สุรสิทธิ์. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books COMMD P 2014 624873 พร้อมให้บริการ
วารสารศาสตร์เบื้องต้น : ปรัชญาและแนวคิด / มาลี บุญศิริพันธ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books COMMD PN 2013 620925 พร้อมให้บริการ
คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ : จากวาทกรรมของอัตบุคคล ถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา / อานันท์ กาญจนพันธุ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B2430.ฟ724 อ63 2555 ยืมออก 31/08/2020
Watching the watchdog : media self-regulation in South East Asia / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P95.82.S65 W37 C. 7 พร้อมให้บริการ
Media, culture and society : an introduction / Hodkinson, Paul. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books P94.6 .H63 2017 พร้อมให้บริการ
Children and the Internet : great expectations, challenging realities / Livingstone, Sonia M. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HQ784.I58 L585 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)