หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ร 300

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ร 300
  3. Instructors:
    • เดชา ตั้งสีฟ้า
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
หลังโครงสร้างนิยมฉบับย่อ / เบลซีย์, แคทเธอรีน, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B841.4 .บ74 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
หลังโครงสร้างนิยมฉบับย่อ / เบลซีย์, แคทเธอรีน, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B841.4 .บ74 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
หลังโครงสร้างนิยมฉบับย่อ / เบลซีย์, แคทเธอรีน, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B841.4 .บ74 พร้อมให้บริการ หนังสือมีรอยเปียกน้ำ
หลังโครงสร้างนิยมฉบับย่อ / เบลซีย์, แคทเธอรีน, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B841.4 .บ74 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
การเมืองมนุษย์ : ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JA49 .ช48 ฉ. 1 ยืมออก 31/08/2018
การเมืองมนุษย์ : ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JA49 .ช48 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
การเมืองมนุษย์ : ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JA49 .ช48 ฉ. 11 ยืมออก 31/08/2018
การเมืองมนุษย์ : ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JA49 .ช48 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
รัฐศาสตร์เชิงประจักษ์ / พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JA69 .พ33 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
รัฐศาสตร์เชิงประจักษ์ / พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JA69 .พ33 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
รัฐศาสตร์เชิงประจักษ์ / พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JA69 .พ33 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์ = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P99.4.ส6 ช93 2555 พร้อมให้บริการ
สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์ = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P99.4.ส6 ช93 2555 พร้อมให้บริการ
รัฐศาสตร์เชิงประจักษ์ / พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JA69 .พ33 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์ = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P99.4.ส6 ช93 2555 พร้อมให้บริการ
ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง = ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P119.3 .ช94 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ปรัชญาวิทยาศาสตร์โดยสังเขป / โอคาชา, ซาเมียร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q175 .อ92 ฉ. 6 ยืมออก 31/08/2018
ปรัชญาวิทยาศาสตร์โดยสังเขป / โอคาชา, ซาเมียร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q175 .อ92 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ปรัชญาวิทยาศาสตร์โดยสังเขป / โอคาชา, ซาเมียร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q175 .อ92 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305