หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAT 748

 1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
 2. รหัสรายวิชา: AT 748
 3. อาจารย์ผู้สอน:
  • สุเพชร จิรขจรกุล
  • นิภารัตน์ ศรีธเรศ
  • ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน (อาจารย์ )
  • เรวัตร ใจสุทธิ
  • เที่ยงพิมล แพรว

ไม่มีรายการหนังสืออ่านประกอบรายวิชาที่ถูกเลือกจากรายวิชานี้


Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)