หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของTQF3

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ
  2. รหัสรายวิชา: TQF3
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • นวลักษณ์ ทองจับ

ไม่มีรายการหนังสืออ่านประกอบรายวิชาที่ถูกเลือกจากรายวิชานี้


Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)