หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 256

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 256
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิจ ตันติศิรินทร์
    • กฤตพร ห้าวเจริญ

ไม่มีรายการหนังสืออ่านประกอบรายวิชาที่ถูกเลือกจากรายวิชานี้


Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)