หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIA 101

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  3. รหัสรายวิชา: IA 101
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นภมณี ทรัพย์สุนทรกุล (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Interior design visual presentation : a guide to graphics, models, and presentation techniques / Mitton, Maureen. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2113.5 .M58 2004 Withdraw Processing ตัวเล่มให้บริการที่ห้องสมุดคณะสถาปัตย์ฯ
Architecture : form, space, & order / Ching, Francis D. K., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ARCH NA 2015 662371 พร้อมให้บริการ
องค์ประกอบของศิลปะ = Composition of art / ชลูด นิ่มเสมอ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7430 .ช4 2553 พร้อมให้บริการ
Architectural graphics / Ching, Francis D. K., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2700 .C48 2009 พร้อมให้บริการ
Design drawing / Ching, Frank, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2708 .C49 2011 พร้อมให้บริการ
หลักเบื้องต้นในการจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม / ผุสดี ทิพทัส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2760 .ผ75 2545 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
Architectural graphics / Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2700 .C48 2003 Withdraw Processing ตัวเล่มให้บริการที่ห้องสมุดคณะสถาปัตย์ฯ
Representational techniques / Farrelly, Lorraine. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N2708 .F37 พร้อมให้บริการ
Architectural studies : a step-by-step guide to rendering and drawing techniques / Koplar, Richard E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2708 .K66 ยืมออก 15/08/2020
Design graphics : drawing techniques for design professionals / Koenig, Peter A. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books NK2113.5 .K646 2006 พร้อมให้บริการ
Graphic thinking for architects and designers / Laseau, Paul, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2705 .L38 1989 พร้อมให้บริการ
Working and design drawings / Prenzel, Rudolf. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2708 .P724 Withdraw Processing ตัวเล่มให้บริการที่ห้องสมุดคณะสถาปัตย์ฯ
Principles of form and design / Wong, Wucius. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2555/145594 ยืมออก 18/05/2023
Architectural drawing : a visual compendium of types and methods / Yee, Rendow. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2708 .Y44 2003 พร้อมให้บริการ
The architectural drawing course : understand the principles and master the practices / Zell, Mo. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books NA2708 .Z45 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)